גאוגרפיה
הקורסהיקףתנאי קדם
קורס מס'
מבואות
וקורסי חובה
1. מבוא לגיאולוגיה 1חובה
12 ש"ש
2. מבוא לתורת האקלים1
3. מבוא לגיאומורפולוגיה1
4. מבוא לאיכות הסביבה1
5. מבוא לאקולוגיה1
6. מבוא לגיאוגרפיה כלכלית1
7. גיאוגרפיה של אוכלוסין1
8. עיר ועיור בעידן הגלובאלי1
9. מיפוי וטופוגרפיה1
10. סמינריון בגיאוגרפיה3שנים ג-ד
קורסים נושאיים
- ארץ ישראל
11. גיאוגרפיה פיזית של ארץ ישראל 16 ש"ש
חובה
מתוך הר"מ
12. מזג אוויר ואקלים ארץ ישראל1
13. אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל1
14. הידרולוגיה ומים בארץ ישראל11
15. איכות הסביבה בישראל1
16. גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל1
17. גיאוגרפיה היסטורית של ירושלים1
18. גיאוגרפיה פוליטית בישראל1
גאוגרפיה
חבלית
19. גיאוגרפיה תבלית של ארץ ישראל 24 ש"ש
20. גיאוגרפיה של המזרח התיכון1
21. גיאוגרפיה רגיונאלית של ארה"ב/ אירופה1
קורסי
בחירה א'
22. אוקינוסים 12 ש"ש1111
23. אסונות טבע1
24. שינוי אקלים גלובליים1
25. קרקעות1
26. מחצבים אנרגיה וסביבה1
קורסי
בחירה ב'
27. חקיקה סביבתית בארץ ובעולם 11 ש"ש
28. שמור ופיתוח סביבתי1
29 גיאוגרפיה של העולם השלישי1
קורסים
בהוראת
גיאוגרפיה
30. תוכנית הלימודים בג"ג – מטרות, עקרונות ויישום 2
31. סדנא מתודית בגיאוגרפיה2
32. יישומי מחשב בגיאוגרפיה1בשנה ג' או ד'