תושב"ע
בנים
הקורסהיקףהערות
1. סוגיות בתלמוד
2. סוגיות בהלכה
3. מחשבת ישראל
4. מתודולוגיה לתלמוד בבלי
5. מתודולוגיה לתלמוד ירושלמי
6. מבוא לתושב"ע
7. הדרכה ביבליוגרפית בתושב"ע
8. עיונים בפרשני התלמוד
9. עיון בספרות ההלכה
10. אגדה
11. מקורות בתושב"ע (ל"מ)
12. סמינריון בתושב"ע
13. נושאים בתושב"ע
4
2
4
1
1
2
1
2
2
2
2
3
2
בשנה ג' או ד'


בנות
הקורסהיקףהערות
1. מבוא לתושב"ע
2. הדרכה ביבליוגרפית בתושב"ע
3. משנה
4. הלכה
5. סוגיות בתלמוד
6. מחשבת ישראל
7. מדרש אגדה
8. מדרש הלכה
9. מקורות בתושב"ע (ל"מ)
10. נושאים בתושב"ע - קורסי בחירה
11. סמינריון בתושב"ע
2
1
2
2
2
4
2
2
2
2
3

קורסים בהוראת תושב"ע
לבנים ובנותהיקףהערות
25. דרכי הוראת גמרא
26. דרכי הוראות משנה, הלכה ואגדה
27. סדנא מתודית בתושב"ע
28. יישומי מחשבים בהוראת תושב"ע
2
2
2
1
בשנה ב' לבנים בלבד
בשנה ג' או ד'
בשנה ג' או ד'
בשנה ג'