תקנון
התקנון מחייב את כל הסטודנטים במכללה. תלמידי המסלולים התורניים כפופים גם לתקנון הישיבה שבה הם לומדים.


א. מבוא
 1. סטודנט המכללה צריך לשמש דוגמא ומופת בהתנהגותו הדתית והמוסרית, כיאה למתעתד לחנך דורות של תלמידים על פי התורה והמצוות, ולעשיית הישר והטוב בעיני אלוקים ואדם. ביטוי לכך יהיה בהופעתו החיצונית, בסדר יומו ובהתנהגותו עם הבריות, קל וחומר עם מוריו וחבריו.
 2. המתגוררים בפנימייה ינהגו בהתאם לתקנות הפנימייה. הפרת תקנה מתקנות הפנימייה דינה כהפרת משמעת במכללה.
 3. הסטודנט מתבקש לקרוא את ההודעות המתפרסמות ע"י הנהלת המכללה ולנהוג על פיהן.


ב. נוכחות בשיעורים
 1. הסטודנט חייב להיות נוכח בכל השיעורים.
  במוסד להכשרת מורים, חיונית ביותר נוכחות הסטודנטים בכל השיעורים, התרגילים, הסדנאות, המעבדות, הסמינריונים, הסיורים וההתנסות בעבודה בבית הספר המאמן. קורסים שאינם מחייבים נוכחות מסומנים בל"מ (לימוד מונחה).
  מערכת השעות תימסר לסטודנטים בראשית שנת הלימודים. יש לעקוב אחר שינויים במערכת, המתפרסמים על גבי לוח המודעות.
 2. היעדרות מסיבות מוצדקות לא תעלה על 20% ממכסת השיעורים. במקרה שההיעדרות תעלה על 20%, הקורס לא יחשב לסטודנט, והוא יאלץ לחזור עליו.
  במסגרת 20% נכללות העדרויות בגין: מחלה, מילואים, לידה וכדו'. סטודנט המרבה להעדר ללא הצדקה מיוחדת יופסקו לימודיו.
 3. בקורסים מרוכזים נדרשת נוכחות של 100%.
 4. הנעדר מלימודים עקב מילואים ממושכים, נישואין (שבוע), לידה (3 שבועות), אבל (שבוע), תוגדל מכסת היעדרויותיו המותרת עד ל- 30% מהשיעורים. בעיות מיוחדות שכרוכות בהיעדרות ממושכת תישקלנה לגופן, לאחר פנייה מפורטת בכתב למזכירות האקדמית (יש לצרף אישור לפנייה).
 5. סטודנט שעזב את השיעור לפני סיומו יירשם כנעדר מהשיעור.
 6. אין לאחר לשיעורים. (דינם של שני איחורים כדין חיסור).
 7. אין לעסוק בשעת השיעור בכל פעילות שאינה קשורה לשיעור עצמו.
 8. יש לנתק טלפונים סלולריים לפני הכניסה לשיעורים. חל איסור מוחלט על שימוש בטלפונים סלולריים במהלך השיעורים.


ג. בחינות ועבודות
 1. בחינות סמסטר א' מתקיימות בהפסקה שבין הסמסטרים במועדים שמתפרסמים מראש ע"י המזכירות האקדמית.
 2. רשאי להשתתף בבחינות מי שהשתתף באופן סדיר בקורס, מילא בו את חובותיו והסדיר את תשלומיו למכללה.
 3. חובה להצטייד בכרטיס נבחן ובתעודה מזהה – מי שלא יהיו בידו המסמכים הנ"ל לא יורשה להשתתף בבחינה.
  אם הקורס מסתיים בעבודה יצרף הסטודנט לעבודה המוגשת, צילום של כרטיס נבחן בתוקף.
 4. סטודנט חייב להבחן בכל קורס בו הוא משתתף בסוף כל סמסטר במועד שנקבע לבחינה או להגיש עבודה הנדרשת בקורס.
 5. בקורס שנתי יינתן בד"כ מועד בחינה בסיום שנת הלימודים. אם המרצה יקבע מועד לבחינה גם בסוף סמסטר א' תתקיים בחינה רק במועד א', מועד מיוחד ייקבע אך ורק לסטודנטים שלא נכחו במועד א' מסיבות מוצדקות.
 6. רשאים לגשת לבחינות במועד ב', סטודנטים שנכשלו במועד א' ו/או סטודנטים שלא ניגשו לבחינות מועד א' מסיבות מוצדקות. סטודנט שלא ניגש לבחינה במועד א' יוכל לגשת לבחינה במועד ב' ולא יהיה זכאי למועד נוסף. אם ייכשל יצטרך לחזור וללמוד את הקורס.
 7. סטודנט אשר נבצר ממנו לגשת לבחינות בשני המועדים מסיבות מוצדקות, יגיש בקשה מנומקת בכתב למזכירות האקדמית למועד מיוחד.
 8. נמצאה הבקשה מוצדקת, ייקבע לו מועד מיוחד. אם נדחתה הבקשה, יחוייב הסטודנט בלימוד הקורס פעם נוספת, או בלימוד קורס אחר.
 9. סטודנט שנכשל בבחינות במועד א' ובמועד ב' חייב לחזור על הקורס.
 10. הציון שקיבל הסטודנט במועד האחרון שבו נבחן, הוא ציונו הסופי.
 11. נקבעה עבודה במקום בחינה בקורס כלשהו, חייב הסטודנט להגיש עבודה זו עד למועד ההגשה שנקבע ע"י המרצה.
 12. מועד ההגשה יקבע ע"י המרצה בתאום עם המזכירות האקדמית אך לא יחרוג מהמועדים הבאים: בסמסטר א' עד סוף פברואר, בסמסטר ב' עד סוף יולי.
 13. סטודנט שלא הגיש את העבודה בזמן או שקיבל ציון "נכשל" בעבודה ייאלץ לחזור על הקורס.
 14. סטודנט שלא הגיש עבודה במועד שנקבע מסיבה מוצדקת, יגיש למזכירות האקדמית בקשה מנומקת בצירוף אישורים מתאימים להגשה מאוחרת. אם הבקשה תאושר ע"י המזכירות האקדמית, ייקבע לסטודנט מועד חדש למסירת העבודה ובדיקתה תיעשה בהתאם לאפשרויותיו של הבודק. אם תידחה הבקשה, תוחזר העבודה לסטודנט, והוא יצטרך לחזור על הקורס או יחויב בלימוד קורס אחר.

  אישור להגשת עבודה באיחור יכול שיהיה כרוך גם
  בתשלום דמי בדיקה באיחור, כפי שייקבע ע"י המכללה.

 15. העבודות תוגשנה עפ"י כללי הכתיבה האקדמית (חוברת הנחיות ניתן לרכוש במזכירות האקדמית ובעמדת המודיעין).
 16. העבודות תוגשנה מודפסות. הסטודנט ישמור עותק מכל עבודה שהגיש עד לקבלת ציון מהמרצה.
  המכללה אינה אחראית לעבודה שאבדה, ועותק שלה לא נשמר אצל הסטודנט. סטודנט שעבודתו אבדה יתבקש להמציא עותק נוסף למרצה.
 17. העבודות הבדוקות לא תוחזרנה לסטודנטים ע"י המכללה. סטודנט המבקש שעבודתו תישלח אליו יצרף לעבודה מעטפה מבוילת וממוענת והעבודה תישלח לביתו לאחר הבדיקה.

  עבודות הבדוקות תישמרנה במכללה חצי שנה מסיום הקורס למקרה של ערעור.
 18. ציון עובר במבחנים הוא 60 פרט לקורסים שלהם נקבע ציון עובר מיוחד כדלקמן:
  • תורת החינוך וההוראה 65
  • לשון עברית 70
  • התנסות בהוראה 70
  • קורסי מתודיקה 65
  • עבודת פרוייקט/סמינריונית 70
  • פטור באנגלית 80
  • מבחן מיון באנגלית 65
  • קורס אנגלית ל- B.Ed 75
 19. הציון וההערכה נקבעים על יסוד מרכיבים שונים, כגון: השתתפות פעילה בשיעורים, עבודות, תרגילים, מבחני ביניים, בחינות או עבודות גמר. הציון למעבדה ניתן בנפרד, אלה אם כן המעבדה היא חלק מהקורס.
 20. נוהל ערעור על תוצאות מבחן/ עבודה:
  • סטודנט רשאי לבקש מהמורה בדיקה מחודשת של המבחן או העבודה ולעיין יחד עם המורה בעבודה או במבחן. הציון שינתן לאחר הבדיקה החוזרת הוא הקובע גם אם הוא נמוך מהציון הקודם.
  • סטודנט רשאי לערער על ציון שקיבל תוך 10 ימים מיום פרסומו. הערעור יוגש בכתב למורה באמצעות המזכירות האקדמית.

  הערעור – הסטודנט ימלא טופס ערעור ויצרף אליו המחאה בסך של 50 ש"ח לפקודת המכללה. אם בעקבות הערעור יוחלט להעלות את ציונו של התלמיד ב- 8 נקודות ומעלה יוחזר הפיקדון לתלמיד. אם הערעור ידחה הפיקדון לא יוחזר.

  חשוב!!! – הציון הקובע הוא הציון
  שינתן לאחר הערעור.


  שיפור ציון: סטודנט רשאי לשפר ציון שקיבל בבחינה או בעבודה
  בתנאים הבאים:
  במבחנים: ייבחן במועד ב' ותוצאת הבחינה היא הקובעת.
  בעבודות: סטודנט רשאי להגיש תיקון לעבודה כל עוד לא נקבע הציון הסופי ע"י המרצה.
 21. פרסום ציונים:
  המרצים ימסרו למזכירות האקדמית את ציוני הקורסים כדלקמן:
  • מבחנים – תוך 20 יום
  • עבודות – תוך 30 יום

  עם קבלתם במזכירות האקדמית והטיפול בהם יפורסמו הציונים על לוחות המודעות.