ספרים בשיתוף ובהוצאת מכללת ליפשיץ
לחצו על הספרים לתקצירים


דף ראשי
גירושי סו"ף / זבולון בוארון

רבי אברהם סבע (רא"ס), מחבר 'צרור המור' ו'אשכול הכופר', מגדולי חכמי הגירוש מספרד ופורטוגל היה. הוא נמנה בין "שבעת קדושי עליון", שהגיעו מספרד לצפון אפריקה אחרי נדודים, תלאות ואסונות רבים. בליסבון איבד רא"ס את אשתו ואת בניו, ששומדו בתוך אלפים רבים ביום מר ונמהר.
אף כתב היד של ספריו, שבהם קיווה למצוא נוחם, נאלץ לטמון באדמה מפני חמת המציק הוא מנואל, אשר כונה מנוול, מל פורטוגל.
בודד וחולה, כאוב ושבור פיזית, מגיע רא"ס לצפון אפריקה. אך אמונתו העמוקה בנצח ישראל מחזקת אותו ומחשלת אות רוחו, ותוך תקופה קצרה מאוד, כשלרשותו רק חמישה חומשי תורה, מעלה על הכתב מתוך הזכרות את ביאורו 'צרור המור' על חמשה חומשי תורה, חיבור שעליו אמרו קדמונים: "מבאר כל סתום בתורת ה' צבאות =, בפשטי התורה יראנו נפלאות, ובסתרי התורה ידבר נוראות, ושניהם יתלכדו ולא יתפרדו מפירושי המקראות".
נוסף על כל אלה : בתוך ביאורו משלב רא"ס קטעים היסטוריים חשובים שעניינם הוא גירוש ספרד ושמד פורטוגל, וכן ביאורים-פירושים דשות שהשפעת המאורעות מבצבצת בין שיטיהן.

"זבולון בוארון, מחנך ומורה, מוסמך הפקולטה למדעי הרוח של אוניברסיטת ת"א ודוקטורנט בחוג למקרא, בעין בוחנת דולה הוא מפירושיו של רא"ס את הקטעים ההיסטוריים בהקשריהם המקראיים, ואת המקראות שלדעת רא"ס מרמזים על המאורעות ההיסטוריים.
לכל אחד מחלקי החיבור מקדים בוארון את המסגרת ההיסטורית והרעיונית שבה משולבים דברי רא"ס וביאוריו, וביד אמונה הוא מחבר בין קטע לקטע שבמקורות שהוא בחר. גם שם מקורי וסמלי נתן המחבר ללקט 'גירושי סו"ף...', קרי ספרד ופורטוגל.
אוסף ספרי הלימוד שאינו משופע במקורות פרשניים היסטוריים על תקופת הגירוש גופא (1474 – 1516 לערך) עשוי להתברך בתרומה משמעותית, עם פרסום הלקט הזה".

ערך: ד"ר שלום בר-אשר