ספרים בשיתוף ובהוצאת מכללת ליפשיץ
לחצו על הספרים לתקצירים


דף ראשי
עיונים בספר יהושע / ישראל רוזנסון

חיבור זה מנסה לפרש את ספר יהושע בדרך שונה ברב או במעט מהמקובל.
השאלה המרכזית העומדת ביסודו היא: כיצד מנוצלות דרכי ההבעה ההיסטוריות להבעת תוכני הספר ומסריו. היחס העמוק לעבר, לזכרונו ולכתיבתו הוא מושכל ראשון במקרא. אולם, דומה שבספר יהושע עומדת שאלת מעמדה של ההיסטוריה ודרכי השימוש בה לדיון מיוחד. תחושתו של כותב שורות אלה שעניין זה לא זכה לעיון פרשני כיאה וכיאות, ו'הפוטנציאל הפרשני' הגלום בו רחוק עדיין ממיצוי. על כן, עלו השורות האלה על הכתב, ואת כתיבתן מלווה הציפייה שיהיה בחיבורנו זה כדי לעורר לרענון, בפרשנות הדתית המודרנית למקרא.

חיבור זה לא היה זוכה לראות אור אלמלא עזרתם הנדיבה והמסורה של ד"ר יעקב הדני, מר יהודה קופולוביץ, מר יוחנן לוטפי והקרן לעידוד יוזמות ויצירות מקוריות. אין לשער את עומק תודתי.

מחויב אני בהכרת תודה לכל אלה שעוררוני לאהבת התנ"ך וההיסטוריה.
מכיוון שרבים הם לא אמנה אותם. מהם, מורי הראשונים והאחרונים, ומהם תלמידי ותלמידותי. אני זוכר את מורי הראשונים שנסתלקו לישיבה על מעלה ומאחל בריאות ואריכות ימים מלווה בעיסוק מרובה במקורותינו לאלה שעמנו.

ואחרונים בני משפחתי החביבים והיקרים שידעו לעודד – כל אחד בדרכו ובזמנו.