ספרים בשיתוף ובהוצאת מכללת ליפשיץ
לחצו על הספרים לתקצירים


דף ראשי
פיוטי הלכה ומנהג / הרב משה אהרוני

חג הפסח הוא החג היחיד הזוכר לברכה 'חג כשר' מטבע ברכה זה משקף את תלי התלים של הלכות החג על כל דקויותיהן ואת אופיו המדוייק והמדוקדק של ליל הסדר על פרטיו וטקסיו המיוחדים. 'סימנים' רבים, מפויטים ולא מפויטים, חוברו כדי לזכור את שרשרת הפרטים על פי סדרם בטקס. לטקסיות של ליל הסדר משמעות מיוחדת המשתלבת בציווי 'והגדת לבנך', והרבה שקדו חכמים על תקנת המסירה מן האבות לבנים עד כדי חטיפת אגוזים וקליות ו'הצגות' מושכות לב של הרמת השולחן, של סילוק הקערה או אף יציאה מחוץ לבית ב'תחפושת' של יוצאי מצרים.

בליל הסדר נתערבו אפוא מנהג והלכה זה בזה, ויש המוכנים למסור נפשם על קיומו של מנהג אבותיהם. בדומה לזה נתערבו ענייני הלכה ומנהגי סייג אלו באלו קהילה קהילה ומנהגה, עדה עדה וחומרותיה, וחומרי אכילת קטניות ואורז יוכיחו! לפיכך מצאו הפייטנים ויוצרים מקום לשנן דברי הלכה ומנהג בדרך השיר, הן כדי להקל על הזיכרון והן כדי לאשש מנהג אבותיהם. הפיוטים בהלכות הפסח ומנהגיו צובעים את ההכנות לפסח ואת פרטי הטקס של ליל הסדר בצבעים חיים ומשיבי נפש.

כי על כן יש מקום לכנס מבחר מייצג מפיוטי ההלכה לחג הפסח אל מקום אחד ולהעמידם לרשות המורה והלומד. אין הכוונה להעמיד את שינון הפיוטים במקום לימוד ההלכות אלא להביאם כאיור וציור ולגיוון דרכי ההוראה.

על מלאכת הכינוס והביאור שקד הרב משה אהרוני שליט"א, מחנך ומורה ותיק ובעל ניסיון ותלמיד חכם מן השורה הראשונה.

במרכז הספר העמיד הרב אהרוני את הפיוט 'אבארה הלכות חג הפסח' לרבי נתן בר' יוסף הרואה כאן אור לראשונה מתוך כתבי יד (כתב יד קופנהגן 30, כתב יד שוקן 36 ועוד).

לפיוט זה צורף פירוש רחב ומפורט ואף הוצעו לו דרכי הוראה וכיווני לימוד במבוא שהוקדם לספר. בצד פיוט מרכזי זה הובאו שמונה פיוטים נוספים, שנדפסו במקורות מפוזרים ולעתים בספרים ומחזורים נדירים שאינם בהישג יד. הבחירה התמקדה בהלכות פסח ובליל הסדר. לפיוטים אלה צירף הרב אהרוני פירוש קצר, המסייע ללומד בהכנת הפיוט.

הלקט מציע אפשרויות רבות ללימוד באמצעות השוואה וחידוד כושר ההבחנה של התלמיד תוך התמודדות עם מקורות ההלכה הראשונים וים הפוסקים לדורותיו.

ההשראה לחיבור זה באה מן הספר 'שירת ההלכה' – שפורסם בידי החתומים בהוצאת אוניברסיטת בר אילן – והציג פיוטי הלכה במעגל השנה. קובץ זה מתמקד בחג הפסח, אחד ומיוחד בין חגי ישראל, ואנו מקווים כי אתחלא זו תביא בעקבותיה קבצים נוספים של פיוטי ההלכה לחגים השונים וכן התנסויות מעשיות בהוראת ההלכה ופיוטיה בפנים שוחקות.

המכללה לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ     אפרים חזן
אוניברסיטת בר אילן     בנימין בר תקוה