ספרים בשיתוף ובהוצאת מכללת ליפשיץ
לחצו על הספרים לתקצירים


דף ראשי
על חינוך ואקטואליה ועל מה שביניהם

האם רשויות המדינה וראשיה מתנהלים באופן היכול לשמש דוגמא לתלמידים המכינים עצמם להיות אזרחי המדינה?
האם המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל משקף את התיאוריות שאנו מקנים לתלמידינו על מהות המשטר הדמוקרטי?
בית הספר הינו בבואה של החברה. כללי ההתנהגות בחברה חלים גם על ההתנהגות בבית הספר. נורמות התנהגותיות מקובלות ורצויות בבית הספר דומות ומקבילות לנורמות ההתנהגותיות הבאות לידי ביטוי בהתנהלות הממשלה ומוסדות השלטון בכלל. המאמרים בספר הם תגובה מיידית לאירועים פוליטיים, מדיניים וביטחוניים ומבטאים את תחושות המחבר ביחס לאירועים מתוך נקודת מבטו הייחודית כמחנך וכמכשיר מורים, והם מציגים הקבלה בין התנהלות מוסדות השלטון ובין ההתנהלות הקיימת בתוך המערכת החינוכית.
הנושא המרכזי שעובר כחוט השני לאורך רוב המאמרים הוא הדמוקרטיה במדינת ישראל ומאפייני ההתנהלות הדמוקרטית של מוסדות השלטון.

נדפס בסיוע המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ