ספרים בשיתוף ובהוצאת מכללת ליפשיץ
לחצו על הספרים לתקצירים


דף ראשי
הראשונים כבני מרום / ברוך ששון

עם הספר / ד"ר יעקב הדני
קראת שנת ה-75 לייסוד המכללה, התכבדנו בספר זה, מפרי עטו הרהוט של מר ברוך ששון, בוגר מחזור י"א (תרצ"ב), שתיאוריו מעידים על מקומו המרכזי של בית המדרש בחיי תלמידיו והשפעלו על מהלך חייהם בעתיד.

מבית המדרש למורים יצאו בוגרים המפארים את ההנהגות החינוכיות והחברתיות של עמנו וארצנו בתקופה מכרעת בחיי היישוב היהודי בארץ ישראל.

ומסרים חשובים יש בספר זה למורי הדור ולממשיכי דרכם של הראשונים בהכשרת בני תורה לחינוך ולהוראה, שיראו לנגד עיניהם את דמויות המופת של ראשוני מורי המורים בישראל המצוירים ביד אמונה, ויתנו אל ליבם ואת דעתם על הדרך אשר ילכו בה, בחינוך תלמידיהם, ובהכשרת המנהיגות החינוכית של הדורות הבאים.

תהיה לנגד עינינו הנהגתו של הרא"מ ליפשיץ ז"ל, שקיבל מועמד יתום וחסר כל במאור פנים, לבית המדרש בציינו: "ראיתי את אור התורה בעיניך, ואת הצימאון לדעת בפניך, וחשבתי, אולי יתפנה מקום בבית המדרש מסיבה שהיא.. והנה, תודה להקב"ב שזיכה אותי בכך...".

וכן את דמותו של הרב מ' המאירי-אוסטרובסקי ז"ל, ש"ידוע היה לכל, שהוא סניגורם של תלמידים, שתלמודם לא עלה בידם כתיקנו מחמת מצבם הכלכלי או המשפחתי".

תלמידים הרבה העמיד בית מדרשנו, והזכרונות הטובים שהם נושאים עמם היו לנס ולמופת להם, לתלמידיהם, ולתלמידי תלמידיהם.

המחבר מאיר פן חשוב בדמותו היחודית של בית המדרש, שמאפייני המצויינות היו בו לא רק ברמה הגבוהה של ראשיו ומוריו, ולא בלבד בידע וביכולת הגבוהה שהיתה להם בטכניקה של ההוראה ובדידאקטיקה, אלא גם באישיותם ובאנושיותם, במסירות לבם ובחיבתם לתלמידיהם, ואין ספק כי יש משקל חשוב לפן זה בהצלחתו של בית המדרש להיות לבית היוצר של מורים ואנשי מידות לחינוך הדתי בישראל.