ספרים בשיתוף ובהוצאת מכללת ליפשיץ
לחצו על הספרים לתקצירים


דף ראשי
משנתו העיונית של בעל "משך חכמה"/ יונה בן שושן

פתח דבר

מהותה של המשנה העיונית ב"משך חכמה"

משנתו העיונית של בעל "משך חכמה", רבה של דווינסק שבליטא – אחד מגדול הדור שעבר – מהווה שיטה ייחודית של הגות רבנית. תוכני העיון המכונסים בספר מצטרפים כדי משנה שלמה של מחשבת יהדות רב אנפית מצד אסכולות העיון:
חשיבה שכלתנית – בעיקר ברוח העיון של חכמי העיון של ימי הביניים- הגות של מסתורין, ומהלכי חשיבה תורנית דרך המדרש וההלכה.
דרכי עיון אלה במיצוי והכלל מוסכמים בפירוט שבשער "משך חכמה, באורים ופירושים, רעיונות ודרושים, הערות וחידושים"

המיתודה של המשנה העיונית ב"משך חכמה"

הרצאת המשנה העיונית ב"משך חכמה" מכוונת, לפי גדרו של הספר, בחינת פירוש ודרש על חמישה חומשי תורה. נקודת המוצא והאסמכתא לכל שלב של העיון מהווים המקראות, ועל פיהם ומתוך זיקה להם מסיק רמ"ש את הקביעות ההגותיות. ברם כפי שמלמדת בחינת מהלך זה של היסקים אין הדעות מוכתבות בלעדית מן המקראות – האסמכתאות. אדרבה, המקראות מקבלים מרחב משמעות בהשראת הספירה של הגות היהדות על חזונה וערכיה.

מבנה המסכת העיונית של "משך חכמה"

המשנה העיונית של רמ"ש – לפי מכלול ענייניה המתברר ממערך תוכן העניינים – ערוכה בספר זה כמסכת בת שלושה תחומים: א. תיאולוגיה. ב. הגות חברתית. ג. הגות מטא-היסטורית.