תנאי קבלה
ההחלטה על קבלה ללימודים במכללה מתבצעת על בסיס המרכיבים הבאים:

 1. גיל

  מועמדים שגילם 18 - 40 כדקלמן:
  א. תלמידי ישיבות הסדר
  ב. עתודאים
  ג. משוחררי צה"ל / שירות לאומי
  ד. אקדמאים בעלי תואר מאוניברסיטה מוכרת

  הערה: מועמדים ללימודים סדירים שגילם מעל 40 וללימודי המשך שגילם מעל 45 קבלתם מותנית באישור בכתב מועדת הקבלה.

 2. ציון משולב (פסיכומטרי/סף+בגרות)

  לשנת הלימודים תשע"ב יתקבלו לומדים הזכאים לתעודת בגרות על סמך ציון משולב פסיכומטרי וממוצע בגרות משוקלל, כדלקמן:
  לתוכנית רגילה נדרש ציון משולב 500.
  לתוכנית מצויינים נדרש ציון משולב 601 .

  מועמדים שבידם ציון סף תקף משנים קודמות (שבע שנים ממועד המבחן) יתקבלו על יסוד המרת הציון שלהם בסף לסולם הציונים הפסיכומטרי (ראה טבלת המרה בעמוד 37) ובלבד שציונם המשולב יהיה 500 לפחות.

  פטורים ממבחני כניסה ( פסיכומטרי וסף)
  • בעלי תואר אקדמי מוכר, או שווה ערך (אקוויוולנטי).
  • בעל סמיכה לרבנות (מאושרת ע"י הרבנות הראשית לישראל).
  • ¨ הנרשמים למסלול על יסודי להתמחויות תנ"ך ותושב"ע, בעלי ממוצע 
   בגרות משוקלל 102 ומעלה ושציונם בתעודת הבגרות בתוספת בונוס במקצוע ההתמחות שבחרו ללמוד אינו נמוך מ- 90 בארבע יחידות לימוד לפחות.
  • ¨ הנרשמים למסלול על יסודי ובוחרים להתמחות בקודש וחול, בעלי 
   ממוצע בגרות משוקלל 92 ומעלה ושציונם בתעודת הבגרות בתוספת 
   בונוס במקצוע ההתמחות, שבחרו ללמוד אינו נמוך מ- 90 בארבע 
   יחידות לימוד לפחות.

  המבקש להתקבל לתוכנית מצויינים להוראה חייב בבחינה פסיכומטרית.

  הערה : יתקבלו מספר מועט של מועמדים בעלי ציון משולב נמוך 
  מ- 500 ובלבד שהנם זכאים לתעודת בגרות ושציונם 
  המשולב אינו נמוך מ- 460.

 3. מבחן יע"ל

  מועמדים שיבחנו בבחינה הפסיכומטרית שלא בשפה העברית.
  חייבים להיבחן בבחינת ידע בעברית (בחינת יע"ל).
  ניתן להבחן בבחינה זו בתום הבחינה הפסיכומטרית (ללא תשלום נוסף) או להרשם אליה בנפרד (בתשלום) במועדים המתאימים.
  תנאי העמידה במבחן יע"ל הוא ציון 125 ומעלה.

 4. תעודת בגרות

  א. בכל המסלולים והתמחויות יתקבלו רק מועמדים בעלי תעודת בגרות, או אישור זכאות לתעודות בגרות.
  • בוגרי החינוך המוכר שאינו רשמי, יחויבו בהצגת תעודת בגרות אם סיימו לימודיהם לאחר 1980, או בחינות שוות ערך לבגרות שנערכות ע"י מכון סולד ובתנאי שציונם המשוקלל הוא 500.
  • ר"מים בוגרי ישיבות קטנות, חסרי תעודת בגרות, יחויבו בשנת מכינה לצורך השלמת זכאותם לתעודת בגרות.

  ב. בעלי תעודת בגרות מחו"ל
  בעלי תעודת בגרות מחו"ל, יידרשו להשלים בחינות במקצועות העבריים: תנ"ך, לשון עברית, ספרות עברית ותולדות עם ישראל, ברמה שוות-ערך לבחינות בגרות לעולים. במוסדות ממ"ד – גם בחינה במקצוע תושבע"פ ברמה שוות-ערך לבגרות לעולים. הבחינות תיערכנה ע"י המכללה. פטורים מבחינות השלמה הנ"ל בוגרי מוסד על-יסודי יהודי בחו"ל, שהוענקה לו הכרה ממשרד החינוך בישראל.

  ג. חסרי תעודת בגרות
  מספר מצומצם של מועמדים שעמדו בהצלחה במבחן הפסיכומטרי, בעלי ציון משולב 500 לפחות, החייבים עדיין במבחן בגרות במקצוע אחד בלבד, יתקבלו ללימודים סדירים בתנאי שישלימו את הציון החסר בשנת הלימודים הראשונה
  הלומד יוכל להמשיך את לימודיו בשנה ב' רק אםיציג תעודת בגרות, או אישור זכאות לתעודת בגרות, לפני תחילת שנה"ל השנייה.

  ד. פטורים מתעודת בגרות

  • בוגרי מכינה קדם-אקדמית שליד מכללה מוכרת לחינוך.
  • בוגרי מכינה קדם-אקדמית שליד אוניברסיטה, שקיבלו תעודה המעניקה להם זכות להתקבל ללימודים אקדמיים, בתנאי שהציון המשולב של ציוני המכינה והמבחן הפסיכומטרי הנו 500 לפחות.


  ה. מועמדים בני 30 ומעלה חסרי תעודת בגרות
  כל מועמד ללימודים שהוא מעל גיל 30 ואינו בעל תעודת בגרות, ועמד במבחן הפסיכומטרי בציון 500 ומעלה, חייב בלימודי מכינה בהיקף של 12 שעות כדלקמן:
  קורסי חובה – (8 שעות סמסטריאליות) אנגלית, ידע העם והארץ, עברית ואוריינות אקדמית.
  קורסי בחירה – (4 שעות סמסטריאליות)מדע וטכנולוגיה, אשנב למתמטיקה ומחשב"י 


  ו. מועמדים לפני צבא
  ימציאו מבית ספרם אישור על כך שבסיום לימודיהם ייגשו לכל הבחינות שיזכו אותם בתעודת בגרות. עם קבלת תוצאות בחינות הבגרות ממשרד החינוך ימציאו אותם למזכירות מדור הרישום. קבלתם הסופית למכללה מותנית בהיותם זכאים לתעודת בגרות, ושציונם המשולב (בגרות+פסיכומטרי) יהיה 500 ומעלה

 5. ועדת קבלה

  המועמד יוזמן לריאיון אישי ע"י וועדת קבלה שתבדוק את התאמתו להוראה בכלל ולחינוך הממלכתי דתי בפרט. הוועדה רשאית לדחות מועמד גם אם עמד בהצלחה בתנאי הקבלה האחרים.
 6. תנאי קבלה מיוחדים למכונים התורניים:
  א. 24 חדשי לימוד בישיבה לאחר גיל 18.
  ב. לאחר שירות בצה"ל.
  ג. המועמד חייב לעמוד בהצלחה במבחן הפסיכומטרי.
  ד. המועמד יעמוד בפני ועדת קבלה מוסדית.
  ה. מועמד בעל תעודת בגרות יתקבל למסלול על יסודי בהתמחות תושב"ע ותנ"ך.
  ו. מועמד, שלמד במוסד ישיבתי, שבו אין ניגשים לבחינות המזכות בתעודת בגרות מלאה, יתקבל ללימודים לתואר B.E.d, לאחר לימודי מכינה כאמור לעיל בסעיף 2 ה'.