שכר לימוד                   צרו קשר דוא"ל \ שיחת חינם  1-800-20-10-20

בראשית כל שנת לימודים מתפרסם חוזר שכר הלימוד לאותה שנה, בהתחשב בהוראת משרד החינוך. לאחר ההודעה על קבלתו למכללה על הסטודנט להסדיר את תשלום שכר הלימוד על פי לוח תשלומים או בתשלום מראש המזכה בהנחה כמקובל.
נוסף על שכר הלימוד חייב הסטודנט בתשלומים עבור סיורים, שמירה, שירותי מחשבים וספרייה, מענה קולי, כרטיס סטודנט וכו', כפי שייקבע מעת לעת על ידי המכללה.
בכל שנה, לפני התחלת הלימודים, יחתום כל סטודנט על כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד והתשלומים הנלווים. ללא הסדר שכר הלימוד או ללא עמידה בלוח התשלומים, לא יוכל לגשת למבחנים ולהגיש עבודות.

חישוב שכר לימוד

•  הלומד לקראת תואר "בוגר בהוראה" ותעודת הוראה (B.Ed) ישלם שכר לימוד מלא בכל אחת משנות הלימוד, ובסך הכול 400%. גם סטודנט המצליח לסיים את לימודיו בפחות מ-3 שנים יחויב בסך הכול ב-400%. סטודנט המפצל את לימודיו ליותר מ-4 שנים, ישלם בכל שנה שכר לימוד לפי הפירוט הזה:
                        עד 6 ש"ש 25% משכר הלימוד המלא לשנה
       מ-7 ש"ש עד 12 ש"ש 50% משכר הלימוד המלא לשנה
     מ-13 ש"ש עד 18 ש"ש 75% משכר הלימוד המלא לשנה
                             מ-19 ש"ש ומעלה שכר לימוד מלא לשנה
בפריסת לימודים זאת ייתכן ששכר הלימוד הכולל יהיה גבוה מ-400% לתואר ולתעודת הוראה.

•  הממשיך לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed) ישלם שכר לימוד לפי הפירוט הזה:
                         מתעודת "מורה בכיר" ל"בוגר בהוראה"
                              100%  משכר הלימוד המלא לשנה
                    מדרגת שכר "מורה בכיר" ל"בוגר בהוראה"
                               150% משכר הלימוד המלא לשנה
                      מתעודת "מורה מוסמך" ל"בוגר בהוראה"
                               200% משכר הלימוד המלא לשנה

•  הלומד לקראת תואר "מוסמך בחינוך ובהוראה" (M.Ed) ישלם שכר לימוד מלא בכל אחת משנות הלימוד, ובסך הכול 200%.

•  הלומד לקראת תעודת הוראה בלבד ישלם שכר לימוד לפי הפירוט הזה:
                           הרחבת הסמכה 100% משכר הלימוד המלא לשנה
     הכשרת אקדמאים להוראה 150%-100% משכר הלימוד המלא לשנה
     הכשרת בני ישיבות להוראה 100% משכר הלימוד המלא לכל שנה

•  הלומד במסגרת המרכז להשתלמויות מפת"ח ישלם לפי הנחיות המרכז.


ביטול הרשמה והחזר תשלומים

•  מועמד המחליט לבטל הרשמתו למכללה יודיע על כך בדואר רשום למזכירות האקדמית. הודעה שנמסרה בטלפון או בעל פה לא תיחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים. סטודנט שהפסיק לימודיו לפני תחילת שנת הלימודים תוחזר לו המקדמה בשלמותה. דמי ההרשמה אינם מוחזרים.

•  סטודנט שהפסיק לימודיו במהלך שנת הלימודים יוחזרו לו שכר הלימוד והתשלומים הנלווים בקיזוז חודשי הלימוד בפועל ובתוספת חודש לימודים נוסף. היום שבו תתקבל הודעת הסטודנט במכללה ייחשב כיום הפסקת הלימודים או ביטול ההרשמה לצורך חישוב התשלומים הנדרשים.

•  סטודנט שלימודיו יופסקו מסיבות אקדמיות או בגין בעיות משמעת, יחויב בתשלום שכ"ל והתשלומים הנלווים עד ליום הפסקת לימודיו, בהתאם לאמור לעיל.

•  החזר שכר הלימוד ותשלומים נלווים ללומד בשל הפסקת לימודים יבוצע תוך חודש ימים מקבלת ההודעה על הפסקת הלימודים.

תשלום לביטוח לאומי

סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה חייבים בתשלום לביטוח הלאומי. כדי לאפשר למוסד לביטוח לאומי להפנות אל הסטודנט דרישה לתשלום, יועברו למוסד פרטיו האישיים של כל סטודנט המתקבל ללימודים.
 הלוואות, מלגות, פרסים ומענקים

המכללה מסייעת לסטודנטים במידע ובהכוונה להשגת מלגות ומענקים ממקורות שונים כדי להקל על הנטל הכלכלי המוטל על הסטודנט.

קרנות חיצוניות

הלוואות מותנות

משרד החינוך מציע לסטודנטים במכללות להכשרת מורים הלוואה המיועדת למימון שכר לימוד, שהופכת למענק בתנאים מסוימים. זכאים להגיש בקשה לומדים סדירים שהיקף לימודיהם הוא 24 ש"ש לפחות.
גובה ההלוואה והקריטריונים לקבלתה נקבעים בכל שנה על ידי ה"גף להכשרת עובדי הוראה" במשרד החינוך. טופסי בקשה להלוואה מותנית ניתן לקבל במדור שכר לימוד.

סל חיזוקים

מדי שנה קובע משרד החינוך את המקצועות המועדפים שהמתמחים בהם זכאים לסיוע כלכלי במסגרת "סל חיזוקים". מענק זה מוענק ללומדים סדירים שהיקף לימודיהם הוא 24 ש"ש לפחות.

פרויקט פר"ח

בפרויקט פר"ח עוסקים הסטודנטים בחונכות אישית לילדים הזקוקים לתמיכה לימודית או רגשית. החונכות מתבצעת במהלך שנת הלימודים פעמיים בשבוע. מלגה זו אינה קשורה למלגות סיוע אחרות ואינה פוגעת בזכותם של הסטודנטים לקבל הלוואות או מלגות נוספות.
ההרשמה באמצעות רכזי פר"ח אזוריים או דרך האתר: perach.org.il.

מלגות קרן אימפקט

תכנית מלגות של "קרן אימפקט" מופעלת על ידי האגודה למען החייל בישראל. המלגה מוענקת לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בצה"ל שמצבם הכלכלי מקשה עליהם לשלם שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה. סטודנט המקבל מלגה מהקרן משתלב בפרויקט תרומה לקהילה בהיקף של 4 שעות התנדבות שבועיות במשך כל תקופת לימודים.
ההרשמה דרך האתר: www.awis.org.il.

מלגות MJI

סטודנטים במכללה בעלי אזרחות אמריקאית זכאים למלגה במסגרת הסכם שותפות
 עם ה-MJI Michigan Jewish Institute בהתאם לתכנית הלימודים שלהם. מלגה זו אינה מעכבת קבלת מלגה אחרת.
פרטים במשרד הדיקן.

קרנות פנימיות

קרן אפרתי

קרן אפרתי היא קרן מלגות המנוהלת על ידי המכללה במטרה לעזור לסטודנטים על רקע כלכלי. בקשה למלגה כלכלית תוגש על גבי טופס בקשה למלגה במדור שכר לימוד. ועדת המלגות מתכנסת במהלך חודש שבט (מרס).
עדיפות במתן מלגה תינתן לסטודנטים הנעזרים בהלוואה מותנית.

מלגת בני משפחה

אחים וזוגות נשואים הלומדים במכללה יזכו במלגה בגובה של 10% משכר הלימודים המלא, אם מצבם הכלכלי מצדיק זאת. פרטים במדור שכר לימוד.

מלגות למצטיינים

המכללה מעניקה מידי שנה מלגות הצטיינות לסטודנטים על פי המלצת מרצים. פרטים במשרד הדקן.הערה חשובה: מלגה תינתן רק לסטודנט שביקש הלוואה מותנית ממשרד החינוך ובקשתו לא אושרה, או שהסכום שאושר לו אינו מכסה את הוצאותיו