נוהלי רישום                 צרו קשר דוא"ל \ שיחת חינם  1-800-20-10-20
מדור הרישום מטפל ברישום המועמדים למכללה. ניתן לבצע את תהליך הרישום באמצעות הדואר או בפנייה אישית.
 1. המסמכים שיש לצרף לרישום:

  א. טופס רישום - יש להקפיד למלא בעט את כל הפרטים בכתב יד קריא.
  ב. אישורים על השכלה - כמפורט בפרק "תנאי הקבלה".
  ג. אישור רפואי בחתימת רופא ובחתימת המועמד.
  ד. תמונת פספורט.
  ה. תעודת בגרות או:
  • אישור משרד החינוך על זכאות לתעודת בגרות.
  • זימון לבחינת בגרות חסרה.
  • אישור על סיום מכינה קדם אקדמית.
  • מועמד לפני שירות צבאי, ימציא תעודת שליש א' בכתה י"ב או תעודת סוף שנה של כתה י"א ואישור מבית הספר שהוא עתיד לגשת לכל הבחינות המזכות אותו לתעודת בגרות.
  ו. אישור על שירות צבאי.
  ז. המלצות.
  ח. צילום הדף בתעודת הזהות שבו מופיעים הפרטים הבאים:
  שם, מס' תעודת זהות ותאריך לידה.
  ט. דמי רישום בסך 380 ₪
  י. תוצאות מבחן פסיכומטרי/סף - המבקשים לקבל פטור ממבחן פסיכומטרי, ימציאו תעודת הסמכה לרבנות המאושרת ע"י הרבנות הראשית או מסמך אחר שבגינו מבקשים פטור מהמבחן. (ראה עמוד 36 לעיל) לאחר קבלת המסמכים יוזמן המועמד לראיון ע"י וועדת הקבלה. אם יאושר ללימודים, יקבל המועמד הודעה על קבלתו למכללה. המכללה אינה מתחייבת לטפל בבקשות לקבלה ללימודים שיגיעו למדור הרישום לאחר מועד סיום ההרשמה.
  • מעטפה אשר לא תכלול את כל הטפסים והמסמכים הנדרשים, או תכלול טפסים שלא מולאו כהלכה, או לא צורפו אליהם דמי הרישום, תוחזר לשולח והוא עלול לאחר את מועד ההרשמה.
  • בכל תכתובת הקשורה להרשמה למכללה יש לציין: מס' תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת מדויקת (כולל מיקוד).

  על כל שינוי שחל בפרטיך האישיים הינך מתבקש להודיע מיד למדור הרישום.

  יש להציג מסמכים מקוריים - עם העתק. ההעתק יוחתם ע"י המכללה בחותמת "נאמן למקור" והמסמכים המקוריים יוחזרו לנרשם. אפשר להמציא העתקים מאושרים למקור ע"י עו"ד.

 2. דמי רישום
  גובה דמי הרישום לשנה"ל תשע"ב עומד על סך 380 ש"ח
  דמי הרישום אינם נכללים בשכר הלימוד. הם יפים להצגת המועמדות פעם אחת בלבד ואינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים או לא מימש את זכותו ללמוד.

  מסמכי רישום ניתן לקבל:

  במדור רישום בשעות הקבלה או ע"י פנייה בכתב לפי הכתובת:

  המכללה האקדמית הדתית לחינוך
  ע"ש רא"מ ליפשיץ - מדור הרישום
  רחוב הלל 17 ת.ד. 2308
  ירושלים 91022


  הנרשמים לאחד ממכוני ההוראה שליד ישיבות ההסדר, יכולים להסדיר את הרשמתם באמצעות מזכירות המכון בישיבה.
  מועמד שהתקבל ללימודים יסדיר את תשלומי שכר הלימוד להשלמת תהליך הקבלה.

  לתשומת לב: קבלת מעמד של סטודנט מן המניין תיעשה רק לאחר שהמועמד הסדיר את תשלומי שכר הלימוד במדור התשלומים.

 3. ביטול הרישום

  א. מועמד המבקש לבטל הרשמתו - יודיע על כך בכתב ליחידת הרישום.
  ב. סטודנט מן המניין המבקש לבטל הרשמתו, יודיע על כך בכתב למזכירות האקדמית.
  ג. המועד הקובע לחישוב החזר/חיוב כספי לסטודנט, המבטל את הרשמתו, יהיה תאריך קבלת הודעתו בכתב.

 4. חזרה ללימודים
  א. סטודנט המבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה של שנה, חייב לעבור הליכי רישום רגילים. ההכרה בלימודיו הקודמים, תיעשה עפ"י הנהלים שנקבעים מעת לעת ע"י המכללה.
  ב. השלמת הלימודים, תוך שנתיים ממועד הפסקתם, תהיה על פי תכנית הלימודים המקורית, תוך הכרה בלימודים הקודמים.
  ג. אם תקופת ההפסקה עולה על שנתיים, יחויב הסטודנט בקורסי השלמה בהתאם לתוכניות הנוהגות בעת בקשתו להשלמה.
  ד. חזרה ללימודים לאחר 6 שנים תיחשב כפנייה חדשה להתקבל ללימודים, והיא טעונה הסכמת המכללה ועמידה בתכנית לימודים שתיקבע ע"י המכללה.

שימו לב:
 1. ההרשמה לקורסים (=הכנת מערכת השעות) יש לבצע במזכירות
  האקדמית, לאחר גמר סידורי ההרשמה.
  הרשמה לקורסים מתבצעת לפי הכלל: "כל הקודם זוכה".