מבנה תוכנית הלימודים לתואר B.Ed לבוגרי מכללות
לשנת הלימודים תשס"ו ייפתחו החוגים הבאים: תנ"ך, תושב"ע, גיאוגרפיה, מתמטיקה ומדעי הטבע.
לתוכנית יתקבלו מועמדים בעלי תעודת מורה בכיר לחטיבת ביניים מורים בעלי הסמכה לבי"ס יסודי יחוייבו בלימודי השלמה בהתאם.
מועמדים בעלי תעודת מורה בכיר בהתמחות אחת יתקבלו ללימודי B.ed בתחום התמחותם.

התחוםהמקצועלחייבים
32 ש"ש
לחייבים
40 ש"ש
לחייבים
56 ש"ש
התמחותקורסים במקצועות ההתמחות162424-28
סמינריון בהתמחות333
חינוךשיטות מחקר וסטטיסטיקה111
מדידה והערכה111
סמינריון מחקרי בחינוך333
הגות החינוך היהודי*222
תיאוריות בחינוך ובהוראה*222
בחירה בחינוך4
יסודאנגלית ל B.ed222
בחירה בלימודים כלליים27-11
דרכי הוראה במקצוע ההתמחות22-32-3

* קורסים אלה הם בלימוד מונחה.

הערות:
  1. הטבלה הנ"ל מהווה מודל כללי אך לכל סטודנט תיקבע תוכנית אישית בהתאם לנתוניו האישיים.
  2. תנאי קבלה לסמינריון בחינוך הוא לימוד מוקדם של הקורסים שיטות מחקר ומדידה והערכה.
  3. מועמד הנרשם להתמחות חדשה יהיה חייב בלימוד דרכי הוראת המקצוע + שיעורי מבחן.