שכר לימוד
 1. שכר הלימוד לסטודנט הלומד לתואר B.Ed לא יפחת מ100%- שכ"ל לשנת לימודים מלאה.
 2. סטודנט שמפצל את לימודיו לשתי שנים רשאי לפצל את תשלומי שכר הלימוד החייב בהם לשתי שנים.
 3. במסלול הסבת אקדמאים להוראה ישלמו הסטודנטים שכ"ל בגובה 100%-150% עבור כל תכנית הלימודים בהתאם למספר השעות שילמדו בפועל.
 4. מורים בשנת שבתון - ישלמו שכ"ל עפ"י הנחיות משרד החינוך למורים בשבתון. שכר הלימוד ישולם עפ"י מפתח 1/16 בכפולת שכר הלימוד המלא, לצורך כך יש לחתום על הטופס המתאים במדור התשלומים.
 5. מורים בפועל שאינם מוסמכים ולומדים לקראת תעודה הסמכה להוראה ישלמו שכ"ל כמקובל במכללה.
 6. סטודנטים שלומדים לתואר B.ed ושיהיו זכאים להפחתה בשכ"ל עפ"י הנחיות משרד החינוך, יזוכו בהפחתה זו לאחר אישור משרד החינוך.
 7. סטודנט המפסיק לימודיו יודיע על כך בכתב ו
 8. ישלם שכ"ל באופן יחסי לתקופת לימודיו ולחודש לימודים נוסף. התאריך הקובע הוא המועד שבו נמסרה למכללה ההודעה בכתב על הפסקת הלימודים.
 9. שכר הלימוד:

  התעודה שביד הלומדגובה שכר הלימוד
  מורה בכיר100%
  דרגת מורה בכיר150%
  מורה מוסמך200%
  B.A או B.ed ולומד לתעודת הוראה או להרחבת הסמכהעד 30 שעות – 100%
  מ- 30 עד 42 – 150%
  הצמדה:
  כל התשלומים הדחויים כולל הוראת קבע והמחאות דחויות יהיו צמודים למדד בהתאם לחוזר שכ"ל.

מענקי שעות:
מורים בפועל רשאים להגיש בקשות למענקי השתלמות ממשרד החינוך במחוז בו הם עובדים בהתאם לכללים המתפרסמים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך.
יש לשים לב שלא לאחר את המועד האחרון להגשת בקשות למענקי השתלמות לשנת תשס"ז.

החזרי שכ"ל:
בהתאם למפורסם בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, מורים שלא אושרו להם שעות מענק - זכאים להגיש בקשה להחזר שכ"ל (מטעם משרד החינוך), עד גובה שכ"ל מלא (לכל מורה מגיע תשלום של שכר לימוד מלא במשך שלש שנים לכל היותר).
בקשות להחזר שכר לימוד יש להגיש בראשית שנה"ל תשס"ז למשרד החינוך ולצרף אישור לימודים.
מומלץ לבדוק גם בארגוני המורים אפשרויות לקבלת מענקי לימוד והחזרי שכר לימוד.

טופס נסיעות:
מורים בפועל הנוסעים למכללה, הזכאים להחזרי הוצאות נסיעה להשתלמויות - ימלאו טופס נסיעות חדש וישלחו אותו למחוז שבו הם עובדים. הזכאות להחזרי נסיעות היא בהתאם להנחיות משרד החינוך.

אישור לימודים:
לאחר סידור ההרשמה (כולל סידור שכ"ל והכנת מערכת שעות אישית), הסטודנט רשאי לקבל אישור לימודים לצורך העברתו לגורמים השונים.
האישור ניתן במזכירות האקדמית לפי דרישת התלמיד.

אישור לימודים למורים בשנת שבתון:

האישור יינתן בהתאם למספר השעות שעבורן משולם שכ"ל המקובל למורים בשנת שבתון ע"פ הנחיות הקרן.
בסיום שנת הלימודים ישלח אישור לימודים ישירות לקרן ההשתלמות והעתק האישור יועבר לסטודנט.