תכניות הלימוד:
 1. לימודי הרחבה לתואר B.Ed בהתמחויות:
  תנ"ך, תושב"ע, מתמטיקה, גיאוגרפיה, מדעי הטבע.
 2. הסבת אקדמאים להוראה.

 1. מתקבלים ללימודים מורות ומורים בוגרי מכללות להוראה ובוגרי המכונים התורניים להוראה שבידם:
  א. תעודת הוראה, תעודת מורה מוסמך בכיר / דרגת מורה בכיר, תעודת מורה מוסמך.
  ב. תעודת בגרות
 2. תחום הלימודים לקראת תואר בוגר בהוראה (B.Ed) צריך להיות במסלול ובהתמחויות בהם הוסמך הלומד. לימודים במסלול ובהתמחות חדשה מצריכים לימודי השלמה.
 3. מורה מוסמך שהשלים לימודיו לתעודת מורה מוסמך בכיר בהיקף של 720 שעות בהתמחות אחת רגילה במכללה למורים רשאי להשלים את לימודיו לתואר B.Edבהתמחות אחת בלבד.
 4. התכנית האישית תורכב בהתחשב בנתוניו האישיים של המועמד.

היקפי הלימודים לתואר B.ed
 1. מועמד בעל תעודת מורה בכיר במסלול ובהתמחות ממכללה אקדמית להוראה (בתוכנית תלת-שנתית), שילמד לתואר B.ed בתחומי התמחותו, חייב בלימודים בהיקף של 18 ש"ש לפחות.
 2. מועמד בעל תעודת מורה מוסמך בכיר ממכללה לא אקדמית או ממסלול/התמחות לא אקדמי ממכללה אקדמית להוראה, חייב בלימודים בהיקף של 32 ש"ש לפחות.
 3. מורה מוסמך שהשלים לימודיו למורה בכיר בהיקף של 720 שעות לפחות במכללה להכשרת מורים אקדמית או לא אקדמית חייב בלימודים בהיקף של 32 ש"ש לפחות.
 4. מורה מוסמך שהשלים לימודיו לדרגת מוסמך בכיר חייב בלימודים בהיקף של 40 ש"ש.
 5. מורה מוסמך המבקש ללמוד לתואר B.ed חייב בלימודים בהיקף של 56 ש"ש.
 6. א. נוסף לאמור לעיל כל סטודנט חייב להשתתף בכל שנת לימודים לפחות ביום עיון אחד שיתקיים במכללה. (ההשתתפות בימי העיון נועדה להשלים שעות להיקף הלימודים הנדרש).
  ב. כל סטודנט חייב להשתתף במהלך הסמסטר הראשון ללימודיו במכללה בקורס שימוש במאגרי מידע ממוחשבים בהיקף 6 שעות בודדות (או לקבל פטור ממרכז מגמת המחשבים).
 7. בעל תואר אקדמי B.ed המרחיב הסמכתו ילמד 24 ש"ש בתחום ההתמחות ולימודי השלמה ע"פ הנחיות היועץ.