תכנית הלימודים
תושב"ע בנות
תושב"ע בנים
גאוגרפיה
מתמטיקה
תנ"ך
מדעי הטבע

תכנית הלימודים בתושב"ע / בנות
הקורסהיקף
לימודי התמחות1. מבוא לתושב"ע2
2. משנה2
3. הלכה2
4. סוגיות בתלמוד2
5. מחשבת ישראל4
6. מדרש אגדה2
7. מדרש הלכה2
8. מקורות בתושב"ע (ל"מ)2
9. נושאים בתושב"ע2
10. הדרכה ביבליוגרפית בתושב"ע1
11. סמינריון בתושב"ע2
12. יישומי מחשב בהוראת תושב"ע 1
מתודיקה13. סדנא מתודית בתושב"ע2
14. דרכי הוראת תושב"ע2


תכנית הלימודים בתושב"ע / בנים
הקורסהיקף
לימודי התמחות1. מבוא לתושב"ע2
2. סוגיות בהלכה2
3. מחשבת ישראל2
4. מתודולוגיה לתלמוד בבלי וירושלמי1+1
5. אגדה4
6. מחשבת ישראל2
7. הדרכה ביבליוגרפית 1
8. מקורות בתושב"ע (ל"מ)2
9. עיונים בפרשני התלמוד2
10. עיון בספרות ההלכה2
11. יישומי מחשב בתושב"ע1
12. סמינריון בתושב"ע 3
13. בחירה בתושב"ע1
מתודיקה14. דרכי הוראת תושב"ע2
15. סדנא מתודית בתושב"ע2


גאוגרפיה
הקורסהיקףתנאי קדם
קורס מס'
מבואות
וקורסי חובה
1. מבוא לגיאולוגיה 1חובה
12 ש"ש
2. מבוא לתורת האקלים1
3. מבוא לגיאומורפולוגיה1
4. מבוא לאיכות הסביבה1
5. מבוא לאקולוגיה1
6. מבוא לגיאוגרפיה כלכלית1
7. גיאוגרפיה של אוכלוסין1
8. עיר ועיור בעידן הגלובאלי1
9. מיפוי וטופוגרפיה1
10. סמינריון בגיאוגרפיה3שנים ג-ד
קורסים נושאיים
- ארץ ישראל
11. גיאוגרפיה פיזית של ארץ ישראל 15 ש"ש
חובה
מתוך הר"מ
12. מזג אוויר ואקלים ארץ ישראל1
13. אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל1
14. הידרולוגיה ומים בארץ ישראל11
15. איכות הסביבה בישראל1
16. גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל1
17. גיאוגרפיה היסטורית של ירושלים1
18. גיאוגרפיה פוליטית בישראל1
גאוגרפיה
חבלית
19. גיאוגרפיה תבלית של ארץ ישראל 24 ש"ש
20. גיאוגרפיה של המזרח התיכון1
21. גיאוגרפיה רגיונאלית של ארה"ב/ אירופה1
קורסי
בחירה א'
22. אוקינוסים 12 ש"ש1111
23. אסונות טבע1
24. שינוי אקלים גלובליים1
25. קרקעות1
26. מחצבים אנרגיה וסביבה1
קורסי
בחירה ב'
27. חקיקה סביבתית בארץ ובעולם 11 ש"ש
28. שמור ופיתוח סביבתי1
29 גיאוגרפיה של העולם השלישי1
קורסים
בהוראת
גיאוגרפיה
30. תוכנית הלימודים בג"ג – מטרות, עקרונות ויישום 2
31. סדנא מתודית בגיאוגרפיה2
32. יישומי מחשב בגיאוגרפיה1בשנה ג' או ד'


מתמטיקה
הקורסהיקף ש"שקורס קדם
1. אנליזה א'
2. תורת הקבוצות והמספרים
3. יסודות הגיאומטריה
4. היסטוריה של המתמטיקה
5. מחשבים במתמטיקה
6. אנליזה ב'
7. אנליזה נומרית
8. אלגברה ליניארית א'
9. אלגברה ליניארית ב'
10. סטטיסטיקה
11. הסתברות
12. גאומטריה מורחבת
13. משוואות דיפרנציאליות
14. לוגיקה
15. פונקציות מורכבות
16. סמינריון במתמטיקה
17. מתמטיקה דיסקרטית
18. דרכי הוראת אלגברא
19. דרכי הוראת גיאומטריה
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
3
1
2
1


2+1

8


3
1+2


בשנה שנייה

בשנה שנייה
בשנה שנייה


תנ"ך
הקורסהיקף ש"שקורס קדם
1. נביאים ראשונים
2. תורה - בראשית/שמות/במדבר
3. תורה - ויקרא/דברים
4. פרשנות
5. מבוא לתנ"ך
6. נביאים אחרונים
7. ספרות החכמה
8. מגילות
9. מקורות בתנ"ך (ל"מ)
10. דרכי העיון במקרא בדורנו
11. נושאים בתנ"ך
12. סמינריון בתנ"ך
13. יישומי מחשב הוראת תנ"ך
14. דרכי הוראת תנ"ך בחט"ב
15. סדנא מתודית בתנ"ד
2
2
2
4
2
2
1
1
2
2
2
3
1
2
2


מדעי הטבע
הקורסהיקףתנאי קדם
קורס מס'
כימיה1. כימיה כללית - שעור ומעבדה 2+4 מ'
2. כימיה אורגאנית - שעור ומעבדה21
3. ביוכימיה21-2
פיזיקה4. מכניקה 2
5. חשמל ומגנטיות - שעור ומעבדה1+2 מ'
6. אופטיקה וגלים1
בוטניקה7. מבוא לבוטניקה 2
8. פזיולוגיה של הצמח - שעור ומעבדה1+2 מ'7
9. מבוא לאקולוגיה1
10. אקולוגיה של הצמח17,9
ביולוגיה11. מבוא לזיאולוגיה 2
12. חולייתנים211
13. פיזיולוגיה של מערכות - שעור ומעבדה1+2 מ'11-12
14. מבוא לביולוגיה של התא - שעור ומעבדה1+2 מ'1
15. ביולוגיה מולקולרית 214
16. מבוא לגנטיקה2
17. הנדסה גנטית116
18. מיקרוביולוגיה – שעור ומעבדה214
19. סטטיסטיקה לתלמידי מדעים1
20. סמינר מחלקתי במדע3שנה ג – ד
21.סיורים מקצועיים 3 ימים
קרוסים בדרכי הוראה22. דרכי הוראת ביולוגיה 2בשנה שנייה
23. מדע וטכנולוגיה1
24. יישומי מחשב בהוראת מדעים1

בחלק מן הקורסים תתקיימנה מעבדות בנוסף לשיעורים הרגילים וההשתתפות בהן חובה