כללי
א. שנת הלימודים האקדמית כוללת שני סמסטרים. בכל סמסטר מתקיימים 14 מפגשים. בין הסמסטרים חופשת בחינות שנמשכת כשבועיים.

ב. לוח הזמנים ומועדי החופשות לשנת הלימודים מופיע בתחילת הידיעון.

ג. לתלמידי המכונים התורניים מתקיימים קורסים מרוכזים בסתיו באביב, בחנוכה ובקיץ - הודעות על כך מתפרסמות בלוחות המודעות.
ע"פ הצורך מתקיימים קורסים מרוכזים לקבוצות הלימוד האחרות.


תכנית לימודים מקוצרת
מועמד ממסגרות מיוחדות (ראה להלן), העומד בתנאי הקבלה של המכללה, תקבע לו תוכנית לימודים אישית מקוצרת, שתתחשב בלימודיו הקודמים.

להלן המסגרות המיוחדות:
א. מועמד שלמד במוסד אקדמי או במוסד על תיכוני והוא בעל תואר אקדמי.
ב. מועמד שלמד במוסד אחר להכשרת מורים.
ג. מדריך מוסמך בעל רשיון הדרכה ממשרד החינוך.


מערך הלימודים
כאמור, משך ההכשרה בדרך כלל הוא ארבע שנים, במהלכן לומד הסטודנט 35-30 שעות בשבוע בכל שנת לימודים, השעות מתחלקות לחטיבות כדלקמן:

א. לימודי חינוך והתנסות 50%
ב. לימודי חובה50%
ג. לימודי התמחות
ד. לימודי העשרה ויהדות

א. לימודי חינוך – כוללים 7 קורסים בחינוך שמטרתם להקנות לסטודנט ידע והבנה בתחומי הדיסציפלינות במדעי החברה והרוח (פסיכולוגיה, פדגוגיה, פילוסופיה חינוכית, דידקטיקה וסוציולוגיה), כמו כן ילמד הסטודנט דרכי הוראה, שיטות ושימוש בעזרים לצורך התנסות.

ב. התנסות בהוראה - מטרת ההתנסות בהוראה היא לפתח את עצמאותו של הסטודנט בכל תחומי ההוראה. ע"י רכישת מיומנויות ופיתוח כישורים המיוחדים למורה להוראה במסגרות מגוונות.

ג. לימודי חובה - כוללים שיעורי חובה לכל הסטודנטים כדלקמן: לשון עברית – 4 ש"ש, שימושי מחשב בהוראה – 4 ש"ש, אנגלית, עזרה ראשונה ובטיחות, חינוך גופני, הסיור הלימודי, בחינות בקיאות בתנ"ך ובתושב"ע, ובחינות בקטע שלא נלמד בתנ"ך ובגמרא.


תנאי המעבר
מבוא
כל סטודנט סדיר במכללה מתמחה בשני חוגים. להוציא מי שמתמחה בחוג למדעי הטבע ובחוג להוראת מדעי המחשב ומתמטיקה שהם חד חוגיים.
משך הלימודים לתואר B.Ed הוא ארבע שנים. כל סטודנט חייב בלימודי התמחות, לימודי חינוך, לימודי חובה, לימודי העשרה ויהדות ולהשתתף בסטאז'.
כל סטודנט מתקבל לתקופת ניסיון שתימשך עד סוף הסמסטר הראשון בשנה א' או מועד אחר, שיאושר ע"י ההנהלה. ההנהלה רשאית להפסיק את לימודי הסטודנט תוך תקופת הניסיון ואף לאחר מכן, לאחר מתן אזהרה בע"פ ובכתב (במקרים חמורים יורחק הסטודנט לאלתר לפני תום תקופת הניסיון).

מעבר משנה א' לשנה ב'
א. סטודנט יורשה ללמוד בשנה ב' אם סיים 85% מהדרישות הלימודיות של שנה א' והשלים חובתיו בהתנסות בהוראה.
ב. סטודנט שלימודיו בשנה הראשונה היו על תנאי, מעברו משנה א' לשנה ב' מותנה גם בהשלמת תנאי הקבלה.

מעבר משנה ב' לשנה ג'
סטודנט יורשה ללמוד בשנה ג' אם סיים את כל חובותיו לשנה א' ולפחות 85% מהדרישות הלימודיות של שנה ב' והשלים חובותיו בהתנסות בהוראה לשנים א-ב.

מעבר משנה ג' לשנה ד'
א. סטודנט יתקבל ללימודי שנה ד' אם סיים כל חובותיו לשנים א'-ב' במלואם ולפחות 85% מהדרישות הלימודיות של שנה ג' וממוצע ציוניו הכולל הוא לפחות 80.


תנאי הסכמה
 1. בוגר המכללה זכאי לתעודה לאחר שעמד בדרישות הבאות:
  א. סיים בהצלחה את כל חובותיו הלימודיים בהתאם לתוכנית שנקבעה לו ו/או לתוכנית המסלול שבו למד.
  ב. פרע את כל חובותיו הכספיים למכללה בגין לימודיו.
  ג. החזיר לספרייה את כל הספרים ששאל.

 2. כללי התיישנות: מי שסיים לימודיו ואינו זכאי לתעודה בגין בחינות ו/או חובות לימודים, תישמר לו הזכות להשלים חובותיו להסמכה במשך שנתיים ממועד סיום לימודיו ע"פ תוכנית לימודיו המקורית. הלימודים הנוספים או העבודות הנוספות יחוייבו בתשלום נפרד. אם לא יעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, יחוייב בתקופת למודים או בעבודות נוספות, כפי שתקבע הנהלת המכללה. לאחר 6 שנים לא יהיה תוקף ללימודיו הקודמים.
קיימות 3 דרגות של הערכה בתעודת הסיום (-B.Ed, תעודת הוראה)
 1. סיים כחוק 60%-74%.
 2. סיים בהצלחה 75%-84%.
 3. סיים בהצטיינות 85% ומעלה.
סטודנט בשנה ד' חייב בסטאז' כרכיב חובה בתהליך ההכשרה.
 • רק סטודנט שיעמוד בהצלחה בסטאג' יקבל רשיון הוראה ממשרד החינוך והתרבות.

המתקבלים ללימודי תואר ותעודת הוראה משנה"ל תשס"ו ישתלבו בשנת התמחות בהוראה לאחר תום לימודיהם לתואר ולתעודת הוראה ויחוייבו בבחינת רישוי.התמחות בהוראה (סטאז')
תקופת ההתמחות של מורה היא שנת עבודתו הראשונה במערכת החינוך בשכר, בהיקף של 1/3 משרה לפחות. סטודנטים בשנה ד' רשאים לשלב את הלימודים באותה שנה במילוי חובות שנת ההתמחות.
עם סיום כל החובות הלימודיות של שנת הלימודים השלישית יקבלו הבוגרים אישור למסיימי שנה ג', המזכה אותם בדרגת שכר של מורה מוסמך בכיר.
עם סיום כל החובות הלימודיות במסגרת הארבע-שנתית תוענק לבוגר תעודת "בוגר בהוראה" ( B.Ed ) ותעודת הוראה.
שני תהליכים מרכזיים מלווים את המתמחה בשנת ההתמחות – תמיכה והערכה:

תמיכה – ליווי של "מורה חונך" מצוות בית הספר והשתתפות בסדנאות סטאז' במכללה, "הערכה מעצבת" – באמצע שנת ההתמחות ו"הערכה מסכמת" – בסיומה, על ידי ועדת הערכה בית ספרית.
מתמחה שימלא בהצלחה את חובות שנת ההתמחות, והוא בעל תואר ותעודת הוראה, יהיה זכאי לקבל "רשיון הוראה ממשרד החינוך". קבלת הרישוי תהווה תנאי להמשך עבודתו במערכת החינוך.
במקרה של כישלון בשנת ההתמחות יהיה על המתמחה לחזור על שנת ההתמחות ולעמוד מחדש בכל הדרישות ( נכשל המתמחה פעמיים בעבודתו, יהיה מנוע מלקבל רישוי עיסוק בהוראה).

מסגרת ההתמחות
משך תקופת ההתמחות הוא שנת לימודים אחת, ולא פחות משישה חודשי עבודה באותה שנה. היקף משרה זה מאפשר צבירה של שנת ותק בהוראה.
האחריות למציאת מקום עבודה מוטלת על המועמד להתמחות, כדין מורה חדש. לאחר שמצא המתמחה עבודה, ידווח על כך למרכז ההתמחות במכללה.
במהלך שנת ההתמחות ישתתף המתמחה ב"סדנת התמחות" שבועית שתתקיים במכללה, שמהווה חלק בלתי נפרד מחובות הסטאז'.

המורה החונך
כדי להקל על המתמחה בתהליכי כניסתו למקצוע, ילווה אותו במהלך שנת התמחות "מורה חונך" שהוא מורה עמית מסגל בית-הספר, שיסייע לו בעצה מקצועית ובתמיכה בכלל ההיבטים של עבודתו כמורה.

תהליך ההערכה
במהלך שנת ההתמחות תוערך עבודתו של המתמחה על ידי ועדת הערכה בית-ספרית שתכלול מפקח, מנהל ומרה חונך. הערכת המתמחה תתבסס על צפייה בעבודתו, על משוב מתועד שיינתן לו על ידי בעלי התפקידים בבית-הספר ועל שיחה שתקיים עמו ועדת ההערכה. באמצע שנת הלימודים יוערך המתמחה בתהליכים של "הערכה מעצבת", ובסוף השנה – ב"הערכה מסכמת".


המועצה הפדגוגית
 1. מעת לעת דנה המועצה הפדגוגית במצבם הלימודי, החברתי ובכישורי ההוראה של הלומדים. המועצה רשאית לקבוע תנאים מיוחדים להמשך לימודיו של סטודנט או על הפסקת לימודיו בשל אי מילוי חובותיו.

 2. ההודעה על הפסקת הלימודים תימסר לסטודנט בכתב בחתימת מנהל המכללה, או מי שהוסמך על-ידו, עם העתק לתיק האישי.

  א. הסטודנט רשאי לערער על הפסקת לימודיו בכתב. הערעור ידון וועדת ערעורים מיוחדת. הסטודנט רשאי ע"פ בקשתו להשמיע את טענותיו גם בע"פ לפני הוועדה.

  ב. החלטת ועדת הערעורים הינה סופית, ותוצאותיה יימסרו לסטודנט בכתב.


ועדת המשמעת
עבירת משמעת היא אחת מהעבירות הבאות:
 • אי ציות להוראת רשויות המכללה.
 • הפרעה לאחת מן הפעולות המתבצעות במכללה כגון: הפרעה בשיעור, העתקה בבחינה או עבודה או סיוע לאחר בביצוע עבירה דומה.
 • מסירת ידיעה כוזבת ביודעין לרשויות המכללה.
 • התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה, מוריה, עובדיה ותלמידיה.
הערה:
תקנון המשמעת המלא נמצא במזכירות האקדמית וניתן לעיין בו.

טיפול בעבירת משמעת:
תלונה על עבירת משמעת תועבר לדיקן הסטודנטים ותטופל תוך פרק זמן סביר. הדיקן ישמע את המתלונן ואת הסטודנט, והוא רשאי להעביר את התלונה לוועדת משמעת. הודעה על כך תישלח לסטודנט בדואר רשום, או תימסר לו באופן אישי.
ועדת המשמעת רשאית לקבל כל החלטה בהתאם לסוג העבירה. הודעה על החלטת הוועדה תישלח לסטודנט בדואר רשום, או תימסר לו באופן אישי.